Man har länge känt till att tumörsjukdomar och en mängd åldersrelaterade syndrom uppvisar förändringar i kromosomernas ändstrukturer, de sk telomererna. I oktobernumret av Nature Structural and Molecular Biology rapporterar ett europeiskt forskarlag att man upptäckt att telomererna bildar en unik DNA-struktur. Forskarna har även identifierat de proteiner som kontrollerar bildningen av den unika DNA-strukturen och funnit att dessa styr hur celler åldras på molekylär nivå.
Telomererna fungerar som en DNA-klocka och bestämmer hur många gånger en cell kan dela sig. Normala somatiska cellers telomerer förlorar DNA vid varje celldelning och har därför begränsad livslängd. När telomererna förlorat för mycket DNA upphör cellen att dela sig och dör naturligt genom apoptos. Denna cellulära åldringsprocess fungerar som en tumörsuppressormekanism. Genom att cellens livslängd begränsas förhindras cellen att under längre tid samla på sig mutationer och därmed omvandlas till en tumörcell. Det stamcellsspecifika enzymet telomeras kan dock lösa upp DNA-strukturen och förlänga telomerers DNA. På så sätt nollställer telomerasenzymet DNA-klockan kontinuerligt, och stamceller kan sägas vara »evigt unga«. Gemensamt för tumörsjukdomar är att DNA-klockan har stannat. Tumörcellerna har återuppväckt stamcellernas förmåga att förlänga telomerers DNA och åldras därför inte på samma sätt som normala celler. Tumörceller kan därför dela sig ett oändligt antal gånger och växa ohämmat i kroppen. Den upptäckta DNA-strukturen, och kartläggningen av de proteiner som styr dess bildning, möjliggör nu nya former av cancerterapi. Ett flertal läkemedel som stabiliserar DNA-strukturen, i syfte att påskynda tumörcellernas åldrande, är föremål för kliniska prövningar.DNA-klockan har stannat i tumörceller.