Atopiskt eksem är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som drabbar alltfler barn, framför allt i västvärden. Flera studier under de senaste fem åren har visat på ökad förekomst av atopiskt eksem, och man räknar idag med att ca 25 procent av alla förskolebarn är drabbade. Det mest framträdande symtomet är klåda, som ger upphov till ett kroniskt återkommande eksem, ofta med sekundär infektion. Studier av påverkan på livskvaliteten hos barn med eksem och deras familjer har de senaste åren rönt ett ökat intresse. Med hjälp av frågeformulär har ett index, Life Quality Index (LQI), framtagits som bla visat att livskvaliteten hos barn med atopiskt eksem är lägre än hos barn med insulinberoende diabetes (Arch Dis Child. 1997;76: 159-62). Klådan stör nattsömnen, inte bara barnets utan också föräldrarnas sömn blir störd, vilket leder till en försämrad livskvalitet för hela familjen (Br JDermatol. 2004;150:304-11).
I denna aktuella studie av Chamlin och medarbetare har 300 föräldrar till barn mellan 0 och 6 år med atopiskt eksem svarat på fyra frågor om eventuell påverkan på familjens sömnvanor. Detta är den första studie som mer i detalj kartlagt hur och i vilken grad sömnen störs hos barn och föräldrar.
Mer än 60 procent rapporterade att nattsömnen blev störd på grund av barnets eksem och klåda. I mer än 30 procent av fallen sov eller somnade barnet om i förälderns säng, ofta efter det att föräldern fått smörja eksemet eller på annat sätt lugna barnet för att minska klådan, tex genom att hålla barnets hand för att undvika rivning. Två tredjedelar av de föräldrar som delade säng med sitt barn upplevde detta som jobbigt med sämre nattvila som följd. Sömnstörningar hos barn och föräldrar var direkt korrelerade med graden av eksem: ju svårare eksem och klåda hos barnet, desto mer störd nattsömn och desto större påverkan på familjens livskvalitet, vilket överensstämmer med en tidigare publicerad undersökning (Br J Dermatol. 2004;150:284-90.).
Graden av påverkan på lång sikt på barn med kroniskt störd nattsömn är svår att bedöma, anser författarna, men att kronisk trötthet kan missbedömas som inlärningssvårigheter och koncentrationssvårigheter förefaller ändå rimligt.
Att tillräcklig vila och sömn har stor betydelse för dagens jäktade småbarnsföräldrar råder nog allmän enighet om, och även i diskussionen om utmattningsdepression hos vuxna har just sömnens betydelse ofta påpekats. I ljuset av detta är denna studie mycket viktig, och för alla som sköter barn med atopiskt eksem är det klokt att också fråga hur störd sömnen blir för övriga i familjen samt sträva efter att optimera behandlingen av eksemet. Här kan sederande antihistamin också ha sin plats liksom ett svalt rum och täckande pyjamas.Följden av eksem och klåda hos ett barn blir störd sömn i hela familjen.