Obstruktiv sömnapné är en oberoende riskfaktor för stroke. Det visar en studie från amerikanska Yale-universitetet. Kohortstudien har utgått från 1022 patienter som sökt vård vid en sömnklinik. 68 procent av dessa fick, efter sömnregistrering, diagnosen obstruktiv sömnapné och behandling för detta. Deltagarna graderades efter hur svår apnén var.
Det visade sig att den hårdast drabbade gruppen, som hade minst fem apnéepisoder per timme, löpte kraftigt ökad risk att drabbas av stroke och dessutom ökad risk att dö av annan orsak; detta även efter det att man rensat för faktorer som övervikt, hypertoni och diabetes.
Forskarna spekulerar över om den ökade strokerisken kan bero på minskat cerebralt blodflöde och ökad koagulationsbenägenhet till följd av apnéepisoderna. New England Journal of Medicine konstaterar på ledarplats att den ökade strokerisken utgör ännu ett argument för att behandla sömnapné. Man efterlyser emellertid fler studier innan man säkert kan rekommendera att fler apnépatienter behandlas med kontinuerlig övertrycksandning (CPAP).