Borrelios är den vanligaste vektorburna infektionen på norra halvklotet. Den tidiga och icke-spridda manifestationen erythema migrans är den vanligaste formen av borrelios och representerar över 70 procent av fallen. Den yttrar sig som en hudrodnad som sakta expanderar under dagar till veckor efter ett bett från en Borreliasmittad fästing. Endast ca 0,5 procent av fästingbetten ger upphov till borrelios.
Att diagnostisera och behandla erythema migrans är viktigt för att minska risken för spridning av Borreliainfektionen till andra organ såsom nervsystemet, lederna eller hjärtat.
I denna avhandling har fokus lagts på epidemiologiska och kliniska aspekter av erythema migrans i ett primärvårdsperspektiv.
I Blekinge län återfanns mellan åren 1997 och 2003 över 460 fall av erythema migrans per 100 000 invånare och år, vilket är väl i nivå med de mest högendemiska områdena i Centraleuropa och nordöstra USA.
20 procent fler kvinnor än män drabbades av erythema migrans, där könsskillnaderna återfanns bland dem som var över 44 år. Incidensen av erythema migrans varierade kraftigt från år till år, där variationerna korrelerade med förändringar i klimatet.
Milda vintrar och varma, fuktiga somrar med lite nederbörd gav fler fall av erythema migrans.
Av 708 individer som år 1992 diagnostiserats med erythema migrans drabbades 6 procent av kvinnorna och 1 procent av männen (p<0,01) av en ny Borreliainfektion under den fem år långa uppföljningstiden. Samtliga kvinnor var över 44 år. Av dessa 708 behandlades år 1992 80 procent med penicillin V, 15 procent med doxycyklin och övriga 5 procent med annan antibiotika. Ingen patient drabbades av spridd Borreliainfektion under observationstiden. I en prospektiv studie i Blekinge län 2001–2003 inkluderades 118 patienter med erythema migrans, verifierad via PCR. Enbart 45 procent av erytemen var »klassiskt« ringformade, 46 procent var icke-ringformade och 9 procent gick inte att bedöma. Kvinnor infekterade av Borrelia afzelii utvecklade i tio gånger större utsträckning än män icke-ringformade erytem, medan männen i större utsträckning utvecklade ringformade erytem. Sammanfattningsvis är borrelios mycket vanligt i Blekinge, och kvinnor över 44 år är den stora riskgruppen för borrelios. Erythema migrans är inte klassiskt ringformat – framför allt inte hos kvinnor – vilket kan medföra en risk för att de missas i diagnostiken. Erythema migrans är en klinisk diagnos; enbart 40 procent av serologierna var positiva hos patienter med PCR-verifierade erytem. Penicillin, som sällan används i övriga Europa vid behandling av erythema migrans, är en bra behandling så länge allergi, spridd Borreliainfektion eller infektion med ytterligare någon fästingpatogen, t ex Ehrlichia, inte föreligger.


Erythema migrans är inte klassiskt ringformat, framför allt inte hos kvinnor. Detta kan betyda att kvinnor missas i diagnostiken.