Rimonabant är en selektiv kannabinoid 1-receptorblockerare som ger viktnedgång och förbättrar kardiovaskulära riskfaktorer hos feta patienter. I tidigare s k RIO-studier har man visat effekter på metabola variabler utöver viktnedgång. I denna undersökning koncentrerar man sig på patienter med dyslipidemi eller en kolesterol/HDL-kolesterolkvot >4,5 hos kvinnor och >5 hos män. Patienterna behandlades under ett års tid med 5 eller 20 mg utöver en gängse balanserad hypokalorisk diet.
Redan tidigare rimonabantstudier har dock visat att 5 mg-dosen är ointressant. 20 mg/dag gav en medelviktnedgång på 6,7 kg, ett minskat midjeomfång på 6 cm, en HDL-kolesterolökning på 10 procent och en sänkning av triglycerider med 13 procent. Blodtrycksnedgången för hypertonipatienter var för systoliskt tryck 13 mm Hg och för diastoliskt tryck 6 mm Hg jämfört med placebo.
Intressant är vidare att rimonabant ökar adiponektinnivån med 58 procent. Denna RIO-studie utvidgar alltså det tidigare kunskapsfältet och antyder att rimonabant utöver de gynnsamma metabola förändringar som följer med viktnedgång i allmänhet dessutom kan ha specifika effekter, som är gynnsamma för delar av metabola syndromet. Rimonabant hade dock ingen effekt på LDL-kolesterol, men förhöjt LDL är ingen vanlig del av det metabola syndromet i sig.
Resultaten vad avser adiponektin är intressanta: Hög adiponektinnivå tycks utgöra ett skydd mot kardiovaskulära komplikationer. Vid bukfetma är adiponektinnivån sänkt, vilket delvis anses förklara den låga HDL-nivån. Biverkningarna i denna studie liknade dem som har setts vid behandling med rimonabant tidigare och var mycket måttliga
Fynden styrker alltså uppfattningen att rimonabant kan komma att bli ett viktigt hjälpmedel i arsenalen för att behandla inte bara fetmaepidemin utan också den specifika komplikation som metabola syndromet utgör.