Människan har genom evolutionen utvecklats för regelbundet muskelarbete. Om musklerna inte får arbeta förtvinar de, och deras funktion försämras. Detta kan ske efter en skada eller sjukdom men även efter stillasittande och inaktiv livsföring. Liknande förändringar ses hos astronauter som vistas i tyngdlöshet.
Framför allt drabbas de muskler som arbetar mot gravitationen och håller oss upprätta, t ex vad- och knästräckarmuskulatur. Det är angeläget att kunna motverka de negativa effekter som inaktivitet eller vistelse i tyngdlöshet leder till. En styrketräningsapparat som, till skillnad från traditionell utrustning, är oberoende av gravitationen har därför utvecklats.
I en första studie utvärderades denna utrustning under rymdstationsliknande förhållanden. Fyra män var instängda i en kammare i 110 dagar och styrketränade de viktiga muskelgrupperna 2–3 dagar i veckan. De ökade träningsbelastningen under perioden, och styrkan i de muskler som tränades ökade eller var oförändrad. Effekten av en längre tids total muskelavlastning – 90 dagars sängvila – med eller utan styrketräning, studerades sedan hos 17 män. Muskelstyrka, muskelstorlek och fibertypssammansättning mättes före och efter sängvilan. Resultaten visar att vadmusklerna förtvinade mer än knästräckarna. Muskelförtviningen motverkades för knästräckarna och mildrades för vaderna med styrketräning utförd var tredje dag, totalt endast en halvtimmes effektiv träning per muskelgrupp under hela sängvilan.
Efter sängvilan hade andelen muskelfibrer av snabb karaktär ökat i både vad- och knästräckarmuskulatur, något som inte har kunnat påvisas vid kortare studier. Denna förändring var mindre i träningsgruppen. Fibertypsförändringen hade dock ingen betydande effekt på muskelfunktionen. Muskelstyrkan bibehölls bäst i träningsspecifika övningar, vilket visar på betydelsen av funktionella tränings- och testprogram.
Dessa resultat är betydelsefulla för utvecklandet av träningsprogram för astronauter, men också för andra grupper såsom äldre och patienter som drabbas av muskelförtvining till följd av sjukdom eller skada.Människor som lever ett inaktivt liv och astronauter som vistas i tyngdlöshet drabbas av likartade problem: musklerna förtvinar. Särskilt drabbas de muskler som arbetar mot gravitationen och håller oss upprätta.