WHO har i sin kampanj för global patientsäkerhet, som lanserades hösten 2005, som viktigaste inslag »Clean hands are safer hands«. En artikel i Lancet ger förnyad evidens för att detta är riktigt. Den åtföljs av en kommentar av Didier Pittet, ledare för kampanjen.
Det amerikanska Centers for Disease Control and Prevention har sedan länge ett samarbete med Pakistan, där man driver flera folkhälsoprojekt. Nu har man studerat inverkan av handtvätt och bad på hälsan hos barn under 5 år. I byar runt Karachi följdes tre grupper om vardera 300 hushåll med minst ett barn under 5 år. I snitt hade varje familj fem barn under 15 år. En grupp fick vanlig tvål, en fick triklokarbantvål och den tredje var kontrollgrupp. Först hade familjerna fått undervisning om hälsoproblem i samband med smutsiga händer. Observatörer besökte varje hushåll en gång i veckan under ett års tid. När man försåg barnfamiljerna med tvål minskade nedre luftvägsinfektioner och diarré till hälften, för diarré från fyra till två episoder/100 personveckor, dvs från två till en episod per barn och år, grovt räknat. Detta är av stor betydelse i en befolkning där 25–30 procent av barnen under 5 år är måttligt till gravt undernärda, enligt studien. Barn som tvättade händer klarade sig också betydligt bättre undan vintersäsongens nedre luftvägsinfektioner.
Vad som inte framgår av sammanfattningen är att den desinfekterande tvålen inte hade bättre effekt än vanlig tvål. I inledningen påstår man att handtvätt och dagliga bad förhindrar impetigo. För detta finns föga stöd i artikeln: handtvätt reducerade impetigoincidensen från 0,9 till 0,6/100 personveckor, och längden av varje impetigoinsjuknande var oförändrat runt tre veckor. Man uppmanade barnen att bada dagligen, men det nämns inte om de faktiskt gjorde det, inte heller om det fanns tillgången till rent vatten. Artikeln ger förnyat stöd till den gamla kunskapen att handtvätt med vanlig tvål och vatten skyddar barn från de vanligaste infektionerna. Det är också glädjande att desinfektionsmedel i tvålen inte gav något ytterligare.
I Skandinavien vill vi undvika desinfektionsmedel i tvålar och andra hushållsartiklar för att bevara ekologin i samhället och i hudens mikroflora. För att få barn att tvätta sig ordentligt krävs att vuxna tar sitt ansvar och hjälper barnen. När tiden inte räcker till för detta, som i nutida svensk barnomsorg, kanske handdesinfektion med alkohol kan vara en genväg till skydd. Finska och amerikanska studier pekar på detta (Pediatrics. 2005;115:852-60). Studier av handsprit på daghem pågår även i Sverige.