En forskargrupp kring professor Gordon C S Smith i Cambridge har de senaste åren presenterat resultat som visar att en suboptimal intrauterin miljö ger ökad risk för plötslig spädbarnsdöd. Resultaten har stött hypotesen att plötslig spädbarnsdöd inträffar hos biologiskt sköra spädbarn, som under en vulnerabel period utsätts för ogynnsamma faktorer. Ett par av arbetena har tidigare refererats här i Läkartidningen under avdelningen Nya rön.
I en studie publicerad i Lancet i december 2005 har gruppen undersökt om kvinnor vars barn dött i plötslig spädbarnsdöd hade ökad risk för komplikationer under sina andra graviditeter. Studien omfattar över 250 000 kvinnor som födde barn i Skottland mellan 1985 och 2001. Kvinnor vars barn dött i plötslig spädbarnsdöd hade ökad risk att vid nästa graviditet få ett barn som var lätt för tiden eller föddes för tidigt. Vidare var risken för plötslig spädbarnsdöd ökad för barn vars mödrar gången innan hade fött för tidigt eller fått ett barn som var lätt för tiden.
Artikelförfattarna anser att det samband de ser mellan fall av plötslig spädbarnsdöd och graviditetskomplikationer i kvinnornas andra graviditeter kan förklaras av gemensamma bakomliggande maternella riskfaktorer. Vi vet sedan tidigare att såväl tillväxthämning som prematuritet innebär ökad risk för plötslig spädbarnsdöd. Författarna framhåller att om en sådan komplikation har funnits vid en graviditet så finns ökad risk för den också vid nästa.
Det är mycket ovanligt att plötslig spädbarnsdöd drabbar en familj mer än en gång. Det förekommer dock enstaka gånger att dödsfall upprepas. Statistiska beräkningar i stora material har visat att risken för att ett syskon också ska drabbas är cirka fem gånger högre än för spädbarn i övrigt. Artikelförfattarna menar att de samband mellan graviditeter som visas i den aktuella studien kan förklara denna statistiska riskökning. Det viktigaste med arbetet menar jag dock är det ytterligare stöd som studien ger för att påverkan under fostertiden kan ha betydelse som bidragande faktor vid plötslig spädbarnsdöd.