Plötslig hörselnedsättning och snabbt progredierande hörselnedsättning kan ha olika etiologi, tex vaskulär, genetisk, inflammatorisk mfl. En vanlig behandling vid snabbt ökande hörselnedsättning är kortvarig steroidterapi.
Antikroppar mot olika proteiner har tidigare identifierats vid snabbt progredierande hörselnedsättning. Dessa har påvisats såväl hos människa som i musmodeller. Hypotesen i denna artikel är att förekomsten av dessa antikroppar mot specifikt inneröreprotein och innerörats stödjeceller korrelerar med det kliniska svaret på steroidbehandlingen.
Mer än 50 procent hade specifika antikroppar. Patienter som hade antikroppar riktade mot innerörats stödjeceller och antigener visade signifikant bättre hörselförbättring efter kortisonterapi (prednisolon 1 mg/kg/dag, max 60 mg under sju dagar). Förekomsten av dessa antikroppar kan ha betydelse för diagnosen och prognosen vid behandling av patienter med misstänkt autoimmun hörselnedsättning.
Detta arbete är ett av många som pekar på att en orsak till såväl plötslig som snabbt progredierande hörselnedsättning kan vara autoimmunitet.
En första orsak kan vara destruktion av stödjeceller, vilket senare resulterar i fortsatt destruktion av yttre och inre hårceller. Vid sökande efter etiologi till plötslig hörselnedsättning och snabbt progredierande hörselnedsättning bör man således överväga immunologiska, infektiösa, vaskulära och genetiska orsaker. Fler och fler specifika etiologier börjar nu kartläggas.