Humant T-cellslymfotropt virus typ I (HTLV-1) är ett retrovirus som orsakar adult T-cellsleukemi (ATL). De maligna cellerna är CD4-positiva T-lymfocyter. Sjukdomen uppkommer 20–50 år efter infektionen, och endast 5 procent av patienterna utvecklar symtom. Vissa fall av mycosis fungoides, ett T-cellslymfom i huden, är även associerade med HTLV-1.
En nyligen publicerad artikel från Israel redovisar tio patienter med mycosis fungoides. Alla är seropositiva och två av dem dessutom PCR-positiva för HTLV-1.
På flera håll i världen studeras för närvarande effekten av HTLV-1 på genomet.
Vi vet idag att Tax-onkoproteinet i HTLV-1 påverkar cellen på tre olika sätt.
1. Det interagerar med ett flertal cellulära proteiner, vilket orsakar cellcykeldefekter och defekt DNA-reparation. Så småningom uppkommer mutationer, som kan orsaka sjukdom.
2. Det genererar ökad mängd telomeras. Detta enzym återuppbygger kromosomernas ändar (telomererna), vilket gör cellen mera långlivad. Defekta lymfocyter ansamlas och byts inte ut. Telomeras är förhöjt i de flesta cancerceller.
3. Det muterar tumorsuppressorgenen (p53), som därigenom inaktiveras. Tumorsuppressorproteinet p53 kontrollerar cellproliferationen men skyddar även cellen mot onkogen transformation och reglerar apoptos. Lymfocyten reparerar efter p53-mutationen genetiskt material ofullständigt och malignifierar.
Endast en liten del av HTLV-1 infekterade lymfocyter vid ATL uppvisar p53-mutation, och dessa är behandlingsresistenta. ATL svarar bra på kombinationsbehandling med zidovudin (Retrovir) och interferon-alfa, men recidiv efter behandlingen är vanligt. Man antar idag att recidiv utgår från denna lilla p53-muterade lymfocytklon.
Tidig PUVA-behandling (psoralen och UVA-ljus) av patienter med mycosis fungoides leder ofta till komplett remission i upp till ett decennium. Teoretiskt kan man anta att patienter med HTLV-associerad mycosis fungoides även har en liten, p53-muterad lymfocytpopulation, som efter många år av remission genererar en lymfocytklon med förmåga att åter utveckla sjukdom i analogi med ATL-patienterna.