Läkare som varnas eller straffas för misstag de utfört i arbetet har i ökad utsträckning varit oprofessionella redan under läkarutbildningen. Det visar en studie från University of California.
Fall–kontrollstudien bygger på data från 235 amerikanska läkare som utbildats vid tre olika universitet, University of Michigan Medical School i Ann Arbor, Jefferson Medical College och UCSF School of Medicine. De 235 läkarna har under perioden 1990–2003 vid minst ett tillfälle varnats eller straffats av någon av 40 olika delstatliga disciplinnämnder för misstag i arbetet.
Misstagen omfattar bl a missbruk av alkohol och narkotika (vanligaste orsak i undersökningen till att någon straffas eller varnas av en disciplinnämnd), undermålig journalföring, sexuella trakasserier, allmänt oprofessionellt beteende och att de dömts för något brott. Vilka brott det rör sig om specificeras dock inte. Läkarna har jämförts med en kontrollgrupp bestående av 469 läkare utbildade vid samma skolor och som inte straffats eller varnats.
Det visade sig att de varnade och straffade doktorerna i ökad utsträckning har utmärkt sig genom att uppvisa ett oprofessionellt beteende redan under läkarutbildningen. Särskilt de som under utbildningen visat grov ansvarslöshet, t ex vad gäller relationer med sjukhuspersonal och patienter och deras anhöriga, dålig förmåga att förbättra sig trots påstötningar och allmän brist på initiativkraft löpte ökad risk att dömas av en disciplinnämnd för misstag i arbetet senare. Varnade och straffade doktorer hade överlag lägre betyg på tentorna under utbildningens två första år och även lägre poäng vid de prov de gjort då de sökte in till utbildningen.
Korrelationen mellan dåliga betyg och disciplinåtgärder i yrkeslivet var emellertid inte lika stark som korrelationen mellan oprofessionellt uppförande under utbildningen och disciplinåtgärder. Författarna konstaterar att det finns en stark koppling mellan oprofessionellt uppförande under utbildningen och bristande professionalism i yrket som läkare. Professionalism är något som man bör fokusera hårdare på redan under läkarutbildningen. De som visar ett riskbeteende bör redan tidigt i utbildningen fångas upp och varnas.
Om inte medicinska universitet och lärosäten tar krafttag mot detta kommer samhället att instifta lagar, varnar författarna vidare. Av de åtta författarna är tre läkare. De är verksamma vid bl a School of Medicine, University of California i San Francisco, Jefferson Medical College i Philadelphia och Federation of
State Medical Boards i Dallas.