I tidigare placebokontrollerade kliniska prövningar av johannesört vid lindrig och medelsvår egentlig depression har effekt påvisats motsvarande gängse antidepressivas. Den enda studien av patienter med svår depression hade dock inte tillräcklig statistisk styrka (power) för att visa att johannesört är lika bra som imipramin. Den här refererade studien [1] inkluderade 251 polikliniska patienter med svår egentlig depression (minst 22 poäng på HAMD-17-skalan). Ett hyperikumextrakt (WS5570) jämfördes med paroxetin upp till 40 mg per dag.
Efter 6 veckor hade HAMD-poängen sjunkit med 56,6 procent i hyperikumgruppen och med 44,8 procent i paroxetingruppen (skillnaden ej statistiskt signifikant). Antalet rapporterade biverkningar var i paroxetingruppen med 95 procents konfidensintervall 1,42–2,10 gånger högre än i hyperikumgruppen.
Författarna konkluderar att det aktuella hyperikumextraktet är minst lika effektivt som paroxetin för patienter med medelsvår till svår egentlig depression och dessutom bättre tolererat. Studien finansierades av Dr Willmar Schwabe Pharmaceuticals, Karlsruhe, Tyskland, tillverkaren av det aktuella extraktet och arbetsgivare till tre av de fyra författarna.

Det finns flera anledningar att förhålla sig kritisk till denna studie. En oacceptabel svaghet är att vi känner til kontrollsubstansen, nämligen paroxetin, men inte testsubstansen. Vad exakt är det som jämförts med paroxetin? Sannolikt innehåller det prövade extraktet ett antal olika farmakologiskt aktiva substanser, var och en med sina eventuella mindre vanliga biverkningar och långtidsbiverkningar [2, 3]. Kan resultatet generaliseras till andra johannesörtextrakt som sannolikt inte innehåller samma mix av substanser?
Studieresultatet tyder emellertid på att johannesörtextrakt kan ha en potent farmakologisk aktivitet. Detta bör vara anledning för Läkemedelsverket att snarast återta godkännandet som naturmedel.
Farmakologiskt aktiva preparat ska innehålla en identifierad och prövad aktiv substans som förskrivs av läkare och tillhandahålls av farmaceutiskt skolad personal under kontrollerade former. De hör inte hemma i hälsokost- och snabbköpsbutiker, särskilt inte om indikationen är en allvarlig sjukdom som depression. Läkare bör inte rekommendera sina patienter att inta okända substanser med effekt på centrala nervsystemet.Läkemedel eller naturpreparat?