I en metaanalys publicerad i JAMA har icke-invasiv ventilation vid kardiogent lungödem utvärderats. 15 randomiserade studier ingick i analysen, och man jämförde såväl CPAP (continuous positive airway pressure som NIPSV (noninvasive pressure support ventilation) med syrgasbehandling. Separat analyserades även de sex studier där man jämfört CPAP med NIPSV.
Även om en rad invändningar finns mot metaanalysen är budskapet klart: Icke-invasiv ventilation minskar mortaliteten med ca 45 procent (signifikans enbart för CPAP) och minskar signifikant behovet av intubation med drygt 55 procent. Det bör betonas att de två metoderna inte är likvärdiga. CPAP är indicerad vid främst hypoxi utan större förväntad effekt på koldioxidutvädringen, medan NIPSV även har aktiv inandningshjälp förutom postitivt slutexspiratoriskt tryck, som vid CPAP. Med NIPSV kan man då även förvänta sig en minskning av koldioxidhalten i blodet.
I jämförelsen mellan CPAP och NIPSV sågs dock inga signifikanta skillnader avseende mortalitet eller intubationsbehov, om än en tendens som talade för NIPSV avseende intubationsbehov. I Sverige används CPAP på många hjärt- och medicinska intagningsavdelningar, medan NIPSV kräver en ventilator, vilket i praktiken begränsar metoden till intensivvårdsavdelningar. Sammanfattningsvis konkluderar författarna att icke-invasiv ventilation bör användas rutinmässigt vid kardiogent lungödem.