Det är omtvistat huruvida choklad har positiva eller negativa hälsoeffekter. Kaloriinnehållet med snabba kolhydrater kan inverka menligt på kroppsvikt, lipider och glykemi, å andra sidan innehåller mörk (men inte vit) choklad flavonoider i form av polyfenoler med antioxidativ effekt, som skulle kunna förbättra endotelfunktionen.
Eftersom endoteldysfunktion anses vara ett förstadium till ateroskleros, och rökning försämrar endotelfunktionen, studerade författarna akut inverkan av mörk choklad hos en grupp av 20 medicinfria manliga rökare. Dessa randomiserades i två grupper, där den ena konsumerade 40 g mörk choklad och den andra 40 g vit choklad.
Inga effekter noterades i lipider eller glykemi. Flödesmedierad dilatation i brakialartären (etablerat mått på endotelfunktion) mättes med högkänsligt ultraljud två timmar efter chokladintaget och visade att mörk choklad inducerade en signifikant förbättrad endotelfunktion under åtta timmar, medan vit choklad inte hade några effekter alls jämfört med baslinjen. Nitroglycerininducerad vasodilatation (endoteloberoende) påverkades inte i någondera gruppen. Mörk choklad ökade dessutom antioxidantnivån i blodet och minskade trombocytaktiveringen, medan vit choklad inte påverkade dessa parametrar.
Dessa fynd bekräftar tidigare iakttagelser beträffande vasoaktiva egenskaper hos flavonoidinnehållande kakaoprodukter. Dessa kärlprotektiva effekter är givetvis goda nyheter för alla älskare av mörk choklad, men kaloriinnehållet i chokladen måste också beaktas, och huruvida nettoeffekten på hälsan blir positiv eller negativ i det långa loppet återstår förstås att se. Icke desto mindre är dessa fynd intressanta i ett angiologiskt och mekanistiskt perspektiv, eftersom vi sedan tidigare vet att flavonoider utövar antiinflammatoriska effekter via lipoxygenas och medför minskad oxidativ stress.