Subjektiva klagomål på stelhet, lättare tremor och dålig balans kan vara tidiga tecken på Parkinsons sjukdom, och de kan uppträda långt innan sjukdomen kan diagnostiseras med sedvanliga neurologiska undersökningar. Detta enligt en studie som presenteras i Archives of Neurology.
Kohortstudien, som genomförts i Nederländerna, bygger på drygt 6000 individer över 55 år som följdes under nio år och som vid studiens början inte led av Parkinsons sjukdom eller demens. Studiedeltagarna fick uppge om de själva upplevt tremor, balanssvårigheter eller stelhet. Bland de deltagare som svarade jakande i ett eller flera avseenden var risken att längre fram insjukna i parkinson större än bland de patienter som inte upplevt symtomen. Manifest parkinson med tremor, stelhet och bradykinesi tros uppträda när minst 50 procent av dopaminerga neuron förstörts.
Författarna spekulerar över att lägre nivåer av degeneration av dopaminerga celler utgör en preklinisk fas av sjukdomen, vilket är orsaken till att patienter klagar på att de upplever symtom innan parkinsondiagnosen kan ställas.
Tidigare studier har visat att Parkinsons sjukdom även kan föregås av symtom som depression, ångest och smärtproblematik.

anders.hansen@sciencecap.se