Depressiva tillstånd behandlas ofta med läkemedel som höjer nivåerna av serotonin. Det är dock fortfarande oklart vilka av de 15 serotoninreceptorerna som förmedlar de terapeutiska effekterna av antidepressiva läkemedel och vilka som orsakar biverkningar.
Det finns evidens för att 5-HT1A- och 5-HT1B-receptorer medierar vissa terapeutiska effekter. I en förutsättningslös, jästbaserad screen fann jag att en intracellulär domän av 5-HT1B-receptorn interagerar med det relativt okarakteriserade proteinet p11. p11 visade sig öka antalet 5-HT1B-receptorer i cellmembranet. I hjärnvävnad från en djurmodell av depression och i post mortem-hjärnvävnad från unipolärt deprimerade patienter var nivåerna av p11 sänkta. Omvänt var nivåerna av p11 uppreglerade i gnagare som fått antidepressiv behandling. Möss vars p11-gen är utslagen svarade sämre på stimulering av 5-HT1B-receptorer och antidepressiv behandling.
Sammantaget visar dessa resultat att nivåerna av p11 reglerar vissa funktioner av serotoninsystemet och att p11 kan vara involverat i patofysiologin till underliggande depressiva tillstånd. Eftersom läkemedel som höjer nivåerna av serotonin används vid flera sjukdomstillstånd utöver depression, såsom ångest-och tvångssyndrom, så bör rollen för p11 undersökas även vid dessa tillstånd.
Framtida studier kommer också att klarlägga om det finns detekterbara nivåer av p11 i likvor eller polymorfismer i p11-genen som korrelerar med neuropsykiatriska sjukdomar. Dessa studier kommer att ytterligare belysa huruvida förändringar i p11 kan påverka vår benägenhet att utveckla neuropsykiatriska sjukdomar.