Vi vet nu att rökare inte bara äventyrar sin egen hälsa utan också utsätter sin omgivning för risker. Passiv rökning är associerad med sjukdomar som astma, lungcancer, plötslig spädbarnsdöd och hjärt–kärlsjukdomar. Schick och Glantz har nyligen presenterat en undersökning som klargör varför passiv rökning är så hälsovådlig. Källan till deras data är nästan lika spännande som resultaten. De kommer nämligen från tidigare hemlighållna studier från tobaksindustrin.
Författarna har gått igenom 28 opublicerade undersökningar genomförda av Philip Morris. Dessa är nu offentliga efter beslut i amerikansk domstol. I undersökningarna jämförs effekten av sidorök (cigarrettrök som når omgivningen) och huvudrök (den som rökaren andas in) i olika experimentella studier. Exempel på studier som redovisas är en undersökning där råttor utsattes för exponering för sidorök, huvudrök och placeborök. Efter 21 dagar var 57 procent av de sidoröksexponerade råttorna döda jämfört med 5 procent bland de huvudröksexponerade. Andra undersökningar visar ökad tendens till tumörutveckling hos sidoröksexponerade möss jämfört med de möss som exponerats för huvudrök. Författarna drar slutsatsen att sidorök är fyra gånger så toxiskt som huvudrök.
Det är känt sedan tidigare att sidorök innehåller fler partiklar och toxiska ämnen per volymenhet än huvudrök. Det beror på att cigarretten brinner sämre mellan puffarna, vilket gör att temperaturen och förbränningen minskar. Författarna kan nu visa konsekvenser av detta i djurmodeller.
Intressantast är kanske att detta är kunskap som redan fanns hos tobaksindustrin men som aldrig offentliggjordes. Fortsatt grävande bland de 40 miljoner sidor av dokument från tobaksindustrin som nu finns tillgängliga via en webbsida hos University of California kan avslöja många nya tobakshemligheter.