En aktuell studie i British Journal of Surgery beskriver positiva metabola effekter av perioperativt använd epiduralanestesi. Kirurgiskt trauma initierar ett katabolt tillstånd, som kännetecknas av insulinresistens och ökad proteinnedbrytning. Detta kan delvis motverkas av nutritionsbehandling och blockadteknik.

I studien undersöktes 16 patienter som genomgick kolorektal kirurgi på grund av icke-spridd cancer. Alla patienterna fick epiduralanestesi i samband med kirurgi i minst 48 timmar postoperativt.
Åtta patienter fick glukos motsvarande 50 procent av »resting energy expenditure« (REE), mätt genom indirekt kalorimetri, och åtta patienter fick dessutom en icke-balanserad aminosyralösning motsvarande 20 procent av REE. Nutritionsbehandlingen gavs under två dygn postoperativt. Pre- och postoperativt mättes proteinomsättningen med en isotopmetod baserad på leucinkinetik.
Genom att kvantifiera »leucine rate of appearance«, »leucine oxidation« och »leucine non-oxidative disposal« kan proteinbalans och aminosyrakatabolism approximeras.

Författarna fann att leucinbalansen var negativ i glukosgruppen men positiv i gruppen som dessutom fick en aminosyrainfusion. Detta talar för en positiv proteinanabol effekt av denna terapi i kombination med epiduralanestesi.
Dessutom noterades ett kraftigare insulinsvar i den senare gruppen, vilket möjligen bidrar till den uppmätta effekten.
Arbetet reproducerar tidigare studiers fynd att epiduralanestesi optimerar näringsutnyttjandet postoperativt, då det traumainducerade stresspåslaget blockeras. Detta medieras sannolikt via bibehållen insulinkänslighet och leder till positiva effekter på proteinomsättning, som noterats i denna studie, samt på glukos- och fettmetabolism. Begreppet hypokalorisk nutrition, som författarna definierar det, har i sjukvården ingen praktisk betydelse.

Studiens bidrag är att återigen visa att epiduralanestesi är en viktig behandlingsprincip då det gäller att få patienterna att må så bra som möjligt, även i metabolt hänseende, efter en laparotomi.