Tidigare studier inklusive metaanalyser har inte entydigt kunnat ange om diabetikers ökade dödlighet i hjärt–kärlsjukdom skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Detta försöker Huxley och medarbetare från University of Sydney i Australien besvara i en nyligen publicerad artikel, där huvudfyndet är att kvinnor med diabetes har ca 50 procent högre mortalitet i hjärt–kärlsjukdom än män med diabetes.
Detta baseras på en metaanalys av 37 prospektiva studier, inkluderande sammanlagt 447064 män och kvinnor, diabetiker och icke-diabetiker. Studier publicerade fram till 2005 är inkluderade, inte minst ingår studier från Sydostasien. Frågeställning, sökstrategi, statistiska analyser och resultat är väl beskrivna, och svagheter i individuella data, i studiekvalitet och i användning av justerade data framhålls korrekt.
Personer med diabetes hade signifikant högre risk för letal kranskärlssjukdom än icke-diabetiker (5,4 vs 1,6 procent), och kvinnor med diabetes hade betydligt högre risk än män med diabetes; relativ risk 3,5 (2,7–4,5) vs 2,1 (1,8–2,3). Dessa risker reduceras mer hos kvinnor vid justering för multipla riskfaktorer, 3,1 (2,3–4,2) vs 2,0 (1,7–2,4), men överrisken hos kvinnor är fortfarande signifikant högre än hos män, 1,5 (1,1–1,9).
Möjliga orsaker anses vara högre nivåer av riskfaktorer hos kvinnliga diabetiker än hos manliga, större skillnad i riskfaktorer mellan kvinnliga diabetiker och kvinnliga icke-diabetiker än mellan manliga diabetiker och icke-diabetiker samt sämre primär och sekundär prevention.
Detta fynd är samstämmigt med det i INTERHEART, som visade att diabetes var en signifikant större riskfaktor hos kvinnor än hos män och bör uppmuntra alla som arbetar med diabetiker till att än bättre verka preventivt och behandla riskfaktorer som rökning, blodtryck, lipider och glukos till målvärden. Något annat är inte försvarbart!