BNP – brain natriuretic peptide, är en markör för såväl förekomst som grad av svår pulmonell hypertension. Det visar en studie från Tyskland.
Forskarna har studerat 176 patienter med olika kroniska lungsjukdomar mellan åren 2001 och 2005. Trycket i lungkretsloppet mättes hos dessa, och det visade sig att drygt en fjärdedel led av pulmonell hypertension, dvs ett medelartärtryck i lungkretsloppet som överstiger 35 mm Hg. Det stegrade blodtrycket i lungkretsloppet kan leda till svår dyspné och innebär ökad risk för mortalitet. Peptiden BNP var en bra markör för vilka av patienterna som led av pulmonell hypertension.
Stegrade BNP-nivåer noterades i ökad utsträckning hos lungsjuka patienter med svår pulmonell hypertension, med en specificitet på 0,88 och en sensitivitet på 0,85.
Vid sidan av detta var även ökade nivåer av BNP markör för ökad risk för mortalitet bland de undersökta lungsjuka patienterna.
Författarna rekommenderar att BNP bör användas dels som prognostisk markör, dels för att screena kroniskt lungsjuka för pulmonell hypertension.