Kvinnor med bröstcancer har ökad risk att utveckla kontralateral bröstcancer (KBC), dvs ytterligare en primär tumör i det andra bröstet. Kända riskfaktorer för KBC är låg ålder vid diagnos av den första bröstcancern och bröstcancer i släkten, där kvinnor som är bärare av genmutationen BRCA1 eller BRCA2 har påvisats ha särskilt hög risk.
Det är dock bara en mindre del av all ärftlig bröstcancer som orsakas av mutationer i BRCA1/BRCA2 (10–40 procent), och vår hypotes var att kvinnor med ärftlig/familjär bröstcancer utan BRCA1-/ BRCA2-mutation också har hög risk för KBC. Vi ville också utvärdera om kända prognostiska faktorer kan modifiera risken hos denna grupp av kvinnor. Av 217 familjer som remitterats till mottagningen för familjär cancer vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå 1994–2001 hade 157 familjer (259 kvinnor) journaler tillgängliga för genomgång. Exklusionskriterier var en beräknad livstidsrisk 20 procent, BRCA1-/BRCA2-mutation, icke- invasiv bröstcancer (DCIS/LCIS) och bilateral bröstcancer. I den slutliga analysen inkluderades 204 kvinnor från 120 familjer. Incidensen av KBC analyserades genom beräkning av standardiserad incidensratio (SIR).
Vi fann 25 observerade fall jämfört med 5,02 förväntade, vilket gav en SIR på 4,98 (95 procents konfidensintervall 3,22–7,35). Den ökade risken var mest uttalad hos kvinnor med tidigt diagnostiserad primär bröstcancer (ålder 50 år). De hade en kumulativ sannolikhet att utveckla KBC på 20 procent efter 10 år och på 41 procent efter 20 år. Adjuvant hormonell terapi visade sig signifikant minska risken för KBC (P= 0,036). Vi anser att dessa resultat tydligt talar för att man bör beakta risken för en andra primär bröstcancer hos kvinnor med ärftlig/familjär bröstcancer. Hos premenopausala kvinnor kan profylaktisk kontralateral mastektomi övervägas. För postmenopausala kvinnor däremot, som endast har marginellt förhöjd risk för KBC, är konservativ handläggning med adjuvant hormonell terapi en god strategi. Vid genetisk rådgivning till dessa kvinnor är det viktigt att informera om och diskutera risken för KBC.Kvinnor med bröstcancerdiagnos i låg ålder har störst risk att utveckla cancer även i det andra bröstet.