Den aktivering av endotelceller och leukocyter som ses vid preeklampsi talar för att tillståndet är generellt inflammatoriskt. Detta tillsammans med fynd av ökad koncentration av biokemiska markörer för oxidativ stress har lett till hypotesen att tillförsel av antioxidantia skulle minska risken för preeklampsi. En tidigare, mindre, randomiserad studie har visat minskad kvot av PAI-1/PAI-2 (mått på endotel- och placentadysfunktion), och lägre frekvens av preeklampsi vid daglig tillförsel av 1000 mg vitamin C och 400 IE vitamin E [1].

Förväntningarna på den större randomiserade, placebokontrollerade internationella multicenterstudien, kallad VIP-trial http://www.viptrial.com , har därför varit stora [2, 3]. Studien inkluderar 2410 västeuropeiska kvinnor med ökad risk för preeklampsi från graviditetsvecka 14+0 till 21+6, randomiserade enligt samma intervention och dos som tidigare.
Resultatet visar att behandling med vitamin C och E inte har någon skyddande effekt mot utveckling av preeklampsi, snarare tvärtom! Förekomsten av preeklampsi var lika i behandlings- som i placebogruppen, 15 respektive 16 procent; (riskkvot, RR, 0,97; 95 procents konfidensintervall, CI, 0,80– 1,17).
Resultatet indikerar till och med ett svårare sjukdomsförlopp i behandlingsgruppen, där patienterna insjuknade 8 dagar tidigare (34 v + 0 d mot 35 v + 1 d), förlöstes tidigare (35 v + 6 d mot 36 v + 4 d), oftare krävde intravenös antihypertensiv behandling (3 respektive 1 procent; RR 1,94; 95 procents CI 1,07– 3,53), magnesiumsulfatinfusion (4 respektive 2 procent; RR 1,81; 95 procents CI 1,13– 2,91) samt antenatal kortisonbehandling för fetal lungmognad (15 respektive 11 procent; RR 1,35; 95 procents CI 1,09– 1,66) än kontrollerna.
Barn födda i behandlingsgruppen hade signifikant lägre födelsevikt (28 procent, n=387, mot 24 procent, n=335; RR 1,15; 95 procents CI 1,02–1,30), och fler hade navelsträngs-pH 0,7 (20/675; 3 procent mot 9/657, 1 procent; RR 2,18; 95 procents CI 1,00– 4,76) än barn i kontrollgruppen.

Den viktigaste slutsatsen från denna välgjorda studie är att det idag inte finns någon grund för profylaktisk behandling med vitamin C och E i ovan beskrivna doser till gravida med hög risk att utveckla preeklampsi. Snarare finns det skäl att avråda, eftersom behandling ser ut att kunna skada. Huruvida resultatet påverkas av nutritionsstatus eller andra risknivåer kvarstår att visa, och flera studier pågår för närvarande i olika delar av världen.Det finns skäl att snarare avråda från att ge antioxidantia profylaktiskt till gravida i högriskgrupper.