Vid akupressur används fingrarna för att utöva tryck på olika punkter på kroppen, samma punkter som man sätter nålar i vid akupunktur. Manipulation av dessa punkter tros, enligt uråldrig kinesisk modell, ha betydelse för energiflöden, som i sin tur påverkar hälsotillståndet.

Taiwanesiska forskare har i en randomiserad, kontrollerad studie undersökt effekten av akupressur vid ländryggssmärtor som varat mer än fyra månader. De randomiserade 129 patienter (18–81 år) med kroniska ländryggsbesvär till antingen akupressur, sex behandlingar under en månad, eller rutinmässig sjukgymnastisk behandling (kontrollgrupp). Funktionsförmågan skattades med självskattningsformulär före start, efter avslutad behandling och efter sex månader.
Akupressurgruppen förbättrades betydligt mer än kontrollgruppen, och behandlingsresultatet var statistiskt signifikant också efter det att hänsyn tagits till funktionsförmågan vid start. Effekten kvarstod efter sex månader. Number needed to treat var sex för att förhindra ett fall av allvarlig funktionsnedsättning efter avslutad behandling och nio efter sex månader. Även smärtskattning med en visuell analog skala var signifikant lägre i akupressurgruppen. Denna studie visar således påtaglig effekt av akupressur i ett land där behandlingsmetoden har använts traditionellt och är en del i ett kulturellt hälsotänkande som skiljer sig markant från det västerländska. Vad den sjukgymnastiska kontrollbehandlingen mer i detalj bestod i framgår inte av artikeln.
Författarna diskuterar möjligheten av psykologiska effekter av relationen mellan behandlare och patient. Såväl akupunktur som akupressur ges ofta i kombination med livsstilsråd, men vilka råd som gavs framgår inte.

En aktuell Cochranerapport inkluderande 35 studier från olika delar av världen visar att akupunktur minskade smärtan och förbättrade funktionsförmågan hos patienter med kroniska ryggbesvär bättre än placebo eller ingen behandling, men var inte effektivare än annan fysikalisk behandling. Det är nödvändigt att studera om lika goda effekter av akupressur, som är en tilltalande, icke-invasiv metod, kan uppnås i en svensk eller västerländsk miljö innan metoden kan rekommenderas generellt.Vid akupressur används fingrarna för att utöva tryck på olika punkter på kroppen, samma punker som man sätter nålar i vid akupunktur.