I många länder beskrivs en ökning av prematuritetsfrekvensen på senare år. Förekomsten av vissa riskfaktorer, tex in vitro-fertilisering (IVF), flerbörd och planerad förlossning före fullgången tid, har ökat, vilket delvis kan förklara att andelen för tidigt födda barn ökar. I Danmark har man sett en ökning på 22 procent (från 5, 2 till 6,3) mellan 1995 och 2004. Ökningen var störst inom gruppen med extrem prematuritet (22– 28 graviditetsveckor).
I den aktuella studien ville man dels analysera trenderna i Danmark, dels studera vilka faktorer som bidragit till den ökade frekvensen av för tidigt födda barn. Man studerade två populationer och jämförde dessa med samtliga förlossningar i Danmark 1995–2004. Den första bestod av förstföderskor med låg risk för prematuritet: vita, europeiska förstföderskor mellan 20 och 40 år med simplexgraviditet och spontan förlossningsstart. I denna grupp var ökningen 51 procent (från 3,8 till 5,7 procent). Den andra gruppen bestod av omföderskor med låg risk för prematuritet: vita, europeiska omföderskor mellan 20 och 40 år med simplexgraviditet och spontan förlossningsstart. I denna grupp var ökningen 20 procent (från 2,7 till 3,2 procent).

Med logistisk regressionsanalys kunde man beräkna betydelsen av olika riskfaktorer för för tidig födsel och fann följande: förstföderska 17,7 procent, flerbörd 14,3 procent, rökning 7,2 procent och IVF 5,1 procent. Av de studerade riskfaktorerna var det således endast primiparitet och flerbördsgraviditet som substantiellt bidrog till ökningen i prematuritetsfrekvens under dessa tio år. Författarna bedömer att ökningen sannolikt beror på andra faktorer, tex ökad stress hos gravida kvinnor som försöker hantera krav från arbete och familj. Även om stress är relaterat till för tidig förlossning är det oklart i hur stor utsträckning detta bidrar till ökad prematuritetsfrekvens. Författarna efterlyser jämförande studier mellan länder avseende riskfaktorer för prematuritet i populationer med låg risk.
Prematuritet är i stor utsträckning korrelerat med neonatal morbiditet och mortalitet. Det är därför angeläget att kunskapen om orsaker till för tidig födsel studeras.