Tidskriften Clinical Ethics har just utkommit med sitt första nummer. Som målsättning och område anges att tidskriften skall syssla med alla aspekter av etik relaterad till sjukvårdsproduktion, -forskning och -politik. Den skall vara ett forum för tvärvetenskaplig forskning och debatt om aktuella ämnen av intresse för kliniskt arbetande läkare, vårdbrukare, forskare, jurister med medicinsk inriktning och dem som drar upp politiska riktlinjer.

Det första numret var för mig högst läsvärt. Här finns en genomgång om hur medicinetiken olyckligtvis kom att separeras från den kliniska praktiken genom att ämnet under senare årtionden utformats i stort sett utan läkarinflytande.
Här finns också en artikel om vad man bör tänka på vid publicering av fallbeskrivningar.
I en artikel förs en diskussion om vilken grad av information man bör ge: Ett barn har fått en mycket för hög dos epilepsimedicin på grund av felaktig uträkning. Man har dock kommit på felet snabbt och satt in motåtgärder (= utsatt barnet för extra behandlingar). Vad skall man säga till föräldrarna? I tidskriften finns också en skarpsynt analys av förhållandet mellan lag och medicinsk etik.
Detta första nummer finns gratis tillgängligt via http://www.rsmpress.co.uk/ce.htm , och där kan man också få abonnemangsinformation. Fyra nummer per år planeras, och tidningen kommer att finnas tillgänglig som papperstidning och i elektronisk form och utges via Royal Society of Medicine Press Limited, London.