Det bör finnas medicinsk personal som är speciellt tränad på att ta hand om barn vars föräldrar diagnostiseras med en livshotande sjukdom, som cancer. Det konstaterar forskare från Storbritannien i en studie som presenteras i BMJ.
Forskarna har gjort djupintervjuer med 37 mödrar som nyligen diagnostiserats med bröstcancer och fått behandling för sin sjukdom samt med deras barn. 31 barn i åldrarna 6–18 år har intervjuats. I en stor andel av fallen misstänkte barnen att modern drabbats av en allvarlig sjukdom innan hon berättade det för dem.
I intervjuerna framkom att det var särskilt påfrestande för barnen att se modern postoperativt och när hon genomgick kemoterapi. Forskarna konstaterar att det är viktigt att det finns medicinsk personal som kan stödja föräldrarna och informera om hur barn reagerar på svåra besked. Vid sidan av gängse behandling för bröstcancer bör tillgång till sådan kompetens finnas för alla patienter, skriver de.