Studier visar att intag av vin respektive öl och sprit visar olika effekter på sjuklighet och dödlighet, vilket tyder på att andra faktorer än själva alkoholen har betydelse för dessa samband. Johansen och medarbetare har i en tvärsnittsstudie undersökt om danskar som köpt vin också köper hälsosammare matvaror än de som köpt öl. Genom att analysera 3,5 miljoner transaktioner från två stora danska matvarukedjor kunde författarna visa att vinköparna också köpte oliver, mager ost, mager mjölk, frukt och grönsaker, matlagningsolja, fjäderfä och magert kött. De danska ölköparna köpte läskedrycker, lammkött, korv, smör eller margarin, griskött, chips, kallskuret, socker och färdigrätter. Författarna konkluderar att hänsyn bör tas till flera livsstilsfaktorer än vad som är brukligt när sambandet mellan alkohol och sjukdom– dödlighet studeras.
Den främsta styrkan med denna studiedesign är att uppgifterna om alkohol och matinköp inte är självrapporterade, då det är välkänt att alkoholintag generellt underrapporteras. En av svagheterna med denna studie är att man måste anta att de som köpte varorna också konsumerade dem. Trots detta är studien intressant på mer än ett sätt.
Någon liknande studie låter sig inte genomföras under svenska förhållanden. Även om svenskars och danskars alkoholkonsumtion skiljer sig åt är det inte säkert att val av livsmedel till alkoholtyp gör det. Studien visar att förutom kön, ålder, rökvanor med flera hitintills kända störfaktorer bör också typ av matvanor tas i beaktande när sambandet mellan alkohol och sjukdom/dödlighet studeras.