Långtidsresultaten efter öppen kirurgi vid gastroesofageal reflux är väldokumenterade, medan studier av laparoskopisk refluxkirurgi oftast redovisat kortare uppföljningstid och färre patienter. Detta var bakgrunden till den nu genomförda studien.
En retrospektiv efterundersökning, med klinisk undersökning och/eller frågeformulär, gjordes av 1340 patienter som hade opererats laparoskopiskt på grund av gastroesofageal reflux. Medeluppföljningstiden var sju år. Resultaten visar att 93 procent av patienterna är nöjda. Dock hade 10 procent fått recidiv, 5 procent hade kvarstående dysfagi och 7,5 procent hade besvär med uppsvälldhet och gaser. Författarna konkluderade att goda resultat efter antirefluxkirurgi kvarstod efter fem års uppföljning.
Denna stora retrospektiva studie av olika operationstekniker från 31 olika sjukhus påvisar inga markanta skillnader avseende olika teknikers effektivitet. Det goda resultatet med 93 procent nöjda patienter får dock tolkas med viss försiktighet, eftersom utfallet skulle kunna påverkas av att 16 procent av det totala antalet patienter saknas i uppföljningen samt att gruppen nöjda patienter även inkluderar en del patienter som har postoperativa bieffekter med bla dysfagi och gasbesvär.
Detta kan tolkas som att patienterna upplever en sådan stor förbättring av att den gastroesofageala refluxen är borta att bieffekterna trots allt är tolerabla jämfört med de tidigare refluxbesvären.


Hiatusbråck och GERD före operation. Laparoskopisk vy över cardia och hiatusområdet.Efter operation, i detta fall hemifundoplicatur, Toupetplastik.