Gravida kvinnor med hypertoni bör inte behandlas med ACE-hämmare under graviditetens första trimester (första tre månader). Det visar en amerikansk kohortstudie, som sammantaget omfattar 29000 förlösta barn och som presenteras i New England Journal of Medicine.
Användning av ACE-hämmare är sedan tidigare kontraindicerad under den andra och tredje trimestern på grund av risk för bla hämmad fostertillväxt och neonatal njursvikt. Forskarna identifierade totalt 209 barn där modern använt ACE-hämmare under den första trimestern men inte under den andra och tredje. Av dessa 209 barn hade 18 (vilket motsvarar 8,6 procent) drabbats av någon medfödd missbildning. Efter justering för andra riskfaktorer visade det sig att risken att drabbas av en medfödd missbildning var 2,7 gånger högre hos de barn vars mödrar använt ACE-hämmare under den första trimestern än hos de barn vars mödrar inte behandlats med ACE-hämmare.
De vanligast förekommande missbildningarna var kardiovaskulära och inom CNS. Det är sedan tidigare känt att angiotensin II har en funktion vid den embryonala utvecklingen av hjärta, njurar och hjärna. Forskarna konstaterar att ACE-hämmare inte kan betraktas som säkra under den första trimestern varför de därför bör undvikas.