Kiropraktorbehandling är vid sidan av massage den vanligaste alternativa behandlingen vid smärta från kotpelaren. De kiropraktiker som har osteopatutbildning använder därtill stundom manipulation även vid tillstånd som astma, spastisk kolit och dysmenorré.
I stort var utfallet för dessa 16 metastudier negativt, utom för ryggsmärta, där effekten var jämförbar med den av tex analgetika eller rörelseträning. Författarnas konklusion kan sammanfattas som följer: »… vi har inte funnit några övertygande bevis i systematiska översikter, som skulle peka på att manipulation skulle vara ett rekommenderbart terapival vid något sjukdomstillstånd. Det finns områden, där det råder brist på primärdata och där mera strikta kliniska studier kan förbättra vår kunskap.«
Det har gjorts en omfattande svensk litteraturgenomgång av kunskapsläget år 2000 för behandling av onda ryggar, där även manipulation utvärderades [SBU 2006]. Man fann där stark evidens för att manipulation visserligen har kortvarig effekt vid kronisk smärta från ländryggen och i någon mån vid akut smärta. Dock var effekten jämförbar bara med den av sjukgymnastik och/eller NSAID. Man fann ingen starkare evidens för att denna behandling skulle ha bättre långtidsprognos än konventionella metoder.
I allt väsentligt överensstämmer denrefererade översikten således med SBUs utvärdering av kiropraktorbehandling från år 2000.