Yrsel är ett vanligt symtom hos patienter i primärvården. Det är det vanligaste symtomet hos äldre patienter och är en riskfaktor för fall. Hos patienter med pisksnärtsrelaterad störning (WAD) har så många som 25 procent av alla med kvarstående symtom yrsel.
Orsaken till yrsel är oftast godartad; livshotande tillstånd är sällsynta. Anamnesen är viktig. Hur patienten beskriver yrseln, hur länge den varar och när den uppkommer, ger viktig information. Neurologiskt status, undersökning av ögonrörelser, lillhjärnsfunktioner samt kranialnervsstatus kan ingå i undersökningen. Kliniska balanstest är bra att ha med, liksom Dix–Hallpikes manöver för test av lägesyrsel. Nackrörlighet testas, och palpation av övre nackmuskulaturen görs för att utesluta cervikal yrsel.
I avhandlingen har vi i en av studierna undersökt vilka yrseldiagnoser som är vanliga i primärvården (Fakta 1). Denna studie visade också att äldre personer med yrsel hade sämre balansfunktion men lägre grad av självskattat handikapp än yngre.
CNS är plastiskt, och vestibulär kompensation är därför möjlig vid både perifer vestibulär och central vestibulär nedsättning. Kompensation uppnår man med en träningsmodell kallad vestibulär rehabilitering. Syftet är att eliminera och minska symtomen för att patienten ska klara situationer som ställer krav på postural kontroll, även i miljöer med många visuella och auditiva stimuli. I avhandlingen bestod interventionen i tre av studierna av gruppträning med ett upplägg enligt Fakta 2.
Två av studierna visade att äldre personer med multifaktoriell yrsel förbättrade balansen efter vestibulär rehabilitering. I den ena följdes patienterna under ett år för att se om träningen kunde påverka antalet fall, men vi fann ingen skillnad mellan grupperna. Däremot fördubblades risken för fall om man hade dålig förmåga att utföra ett av balanstesten. Den tredje studien, där vestibulär rehabilitering ingick som intervention, visade att patienter med WAD och yrsel både förbättrade balansen och sänkte graden av självskattat handikapp på grund av yrsel. Sammanfattningsvis visar avhandlingen tydligt att vestibulär rehabilitering är genomförbar i primärvården och att äldre med multifaktoriell/multisensoriell yrsel kan förbättra sin balans med denna träning. Dessutom kan denna träning förbättra balansen och minska graden av självskattat handikapp hos patienter med WAD och yrsel.

FAKTA 1. Yrseldiagnoser

Multifaktoriell eller multisensoriell yrsel: Involverar multipla sensoriska system såsom hörsel, syn, perifer vestibulär funktion, balans och muskelstyrka. Diagnosen anses som den korrekta för den yrsel som drabbar äldre personer.
Benign positionell paroxysmal vertigo: Degenerativt avfall från utriculus flyter fritt i endolymfan, vanligen i posteriora båggången. Detta skapar en illusion av rörelse, vilket i sin tur ger rotatorisk yrsel och ofta illamående.
Akut vestibulärt avbrott: Plötslig, ensidig förlust av vestibulär funktion. Ofta diagnostiserat som vestibularisneuronit.
Neurologiska orsaker: Exempelvis yrsel efter stroke, yrsel vid MS eller migränrelaterad yrsel. Kan också uppstå i samband med epilepsi, vid demens och vid infektioner i CNS.
Cervikalt utlöst yrsel: Ökad spänning i nackrosettens muskulatur ökar den sensoriska informationen därifrån. Detta ger en konflikt mellan olika inflöden av sensorisk information som hjärnan inte kan hantera, och patienten blir yr.
Yrsel vid pisksnärtsrelaterad störning: Uppkommer av samma orsak som cervikalt utlöst yrsel, men vestibulär dysfunktion förekommer också.

FAKTA 2. Träningsmodell

Uppvärmning 10 minuter: Gå runt, vrida på huvudet, ändra riktning. Koordinationsövningar i stående.
Stationsträning: 2 minuter på varje station och två varv runt, dvs varje station görs två gånger.
• Gå fram- och baklänges, upp- och nedför sluttande plan och samtidigt vrida på huvudet från sida till sida.
• Resa sig upp och sätta sig ned på en stol, samtidigt vrida på huvudet och blunda om det går.
• Stå på studsmatta, gunga i knäna, samtidigt vrida på huvudet och blunda om det går.
• Stå på mjuk dyna, blunda och vrida på huvudet.
• Gå på stället på mjuk sportmatta, vrida på huvudet om det går, blunda om det går.
• Gå fram- och baklänges, vrida på huvudet.
Nedvarvning 5 minuter: Mjuka, nedvarvande rörelser, stretchning, framför allt av nackrosett och nackmuskulatur.