Övervikt är, åtminstone hos kvinnor, en riskfaktor för utveckling av kolesterolgallsten. Även bukfetma som påverkar insulin-, glukos- och fettmetabolismen har framhållits som en av BMI oberoende riskfaktor, men resultaten har varit motstridiga i de undersökningar som gjorts. I en prospektiv studie inom ramen för Nurses´ Health Study mätte och rapporterade 42312 amerikanska kvinnor år 1986 själva sin längd och vikt och sitt midje- och höftomfång. Ingen hade då någon känd gallstenssjukdom. De följdes vartannat år med skriftliga formulär till år 2000, en sammanlagd observationstid på 514283 år. Kolecystektomi gjordes på 3197 av kvinnorna under studietiden.
Univariata analyser visade att risken för att bli gallstensopererad ökar med såväl större midjeomfång som högre midja–höftkvot. Enligt multivariata analyser var detta oberoende av både BMI och viktförändring de senaste två åren liksom av ett flertal andra faktorer.
Studien är välgjord med validering av såväl egenrapportering av kolecystektomi som egenmätning av vikt och omfång. En svaghet är att vid både studiens start och slut saknas undersökning av gallblåsan som objektivt mått på förekomsten av gallsten. I stället används anamnestisk uppgift om gallsten vid studiestart och om kolecystektomi som effektmått. Vilken inverkan BMI och bukomfång i sig kan ha på indikationen för kolecystektomi diskuteras inte. Framgångsrik prevention mot kolesterolgallsten lyser fortfarande med sin frånvaro inom både forskningen och folkhälsoarbetet. Med den tendens till ökande kroppsvikt som finns i den svenska befolkningen är utsikterna små att behovet av gallstenskirurgi ska minska inom överskådlig tid.Risken att bli gallstensopererad ökar med ökande midjemått.