Internet kommer att förändra sättet på vilket läkare och medicinsk personal utbildar sig och söker information. Det skriver BMJ på ledarplats. I en amerikansk studie från 2004 visade det sig att av den tid som amerikanska läkarstudenter lade ned på att studera utgjordes 14 procent av inhämtande av medicinsk information från Internet. Två år tidigare utgjorde motsvarande tid bara 7 procent. Internet har alla möjligheter att bli ett utmärkt medium för medicinsk utbildning, anser BMJ. Genom tex videosekvenser kan bild och ljud förmedlas på ett enkelt och informativt sätt. Men för att Internet ska bli riktigt användbart inom medicinsk utbildning krävs att studieplanen, informationen om vilken kunskap studenter ska inhämta i en given kurs, moderniseras. Dessutom krävs bredbandsutbyggnad.
I Storbritannien har en central institution, Medical education and training board, inrättats för att modernisera studieplanen för medicinkurser. I Sverige har vi, som bekant, god Internetmognad och bra tillgång till bredbandsuppkoppling, inte minst på studentorter.
Kanske kan det därför vara idé för medicinska universitet att tillsammans se över studieplanen för att låta svenska läkarstudenter dra nytta av nätet i större utsträckning.