Social fobi är en vanlig (ca 13 procent av befolkningen) och handikappande ångeststörning, som utan behandling följer ett kroniskt förlopp. Effekterna av läkemedels- och kognitiv/beteendeterapeutisk behandling är relativt välkända, men behandlingsmetoderna behöver utvecklas, då många patienter – trots behandling – har kvarstående besvär. Det saknas kunskap om vilka faktorer som bidrar till mindre lyckade behandlingsresultat. Det är även av stor vikt att undersöka om en behandling faktiskt fungerar i rutinpsykiatrisk vård.
Effekterna av intensiv (41 sessioner/3 veckor) kognitiv beteendeterapeutisk gruppbehandling vid en öppenvårdsmottagning prövades i en pilotstudie och i en väntelistkontrollerad studie. Gruppbehandlingen jämfördes därefter med individuell kognitiv psykoterapi (16 sessioner/4 månader) och sedvanlig läkemedelsbehandling (vanligen SSRI) i en randomiserad, kontrollerad studie av 100 patienter. Därutöver studerades om personer med social fobi karakteriseras av specifika personlighetsmönster och om dysfunktionella mönster förändrades av behandlingen.
Resultaten visade att gruppbehandling är effektiv och praktiserbar i rutinpsykiatrisk vård. Den ger snabba effekter (3 veckor), som kvarstår vid ettårsuppföljning, och är lika effektiv som läkemedelsbehandling under 1 år. Individuell kognitiv psykoterapi är dock mer effektiv än både gruppbehandling och läkemedelsbehandling.
Patienternas personlighet karakteriserades av hög »harm avoidance«, som förefaller vara en sårbarhetsfaktor hos patienter med social fobi, och drag associerade med personlighetsstörning. Dysfunktionella mönster modifierades i positiv riktning av behandling. Patienter med otillräckliga behandlingseffekter visade initialt uttalad »harm avoidance«, som var oförändrad oberoende av behandlingsbetingelserna. Denna behandlingsresistenta grupp kräver mer individualiserade behandlingsåtgärder.