Obstruktiv sömnapné är en oberoende riskfaktor för stroke och död, konkluderar Yaggi och medarbetare i en väldesignad och lättläst artikel i New England Journal of Medicine. Patienter med obstruktiv sömnapné snarkar som tecken på ofri luftväg; dessutom förekommer regelrätta andningsuppehåll med åtföljande hypoxi. Syndromet definieras som mer än 5 andningsuppehåll per timme sömn i snitt under en natt (apné–hypopnéindex, AHI, ≥5) och dagsömnighet. Sömnapné är mycket vanligt vid stroke, och ungefär 60 procent av patienterna har ett AHI >10. Övervikt, hypertoni, manligt kön och rökning är också relaterade till obstruktiv sömnapné. Det har hittills varit oklart om obstruktiv sömnapné är en oberoende riskfaktor för stroke och tidig död.
Patienter med obstruktiv sömnapné och AHI >5 hade fördubblad risk att insjukna i stroke (justerad hazard-kvot 1,97; 95 procents konfidensintervall 1,12– 3,48; P=0,01) kontrollerat för ålder, kön, »ras«, rökning, alkohol, BMI, diabetes mellitus, hyperlipidemi, förmaksflimmer och hypertoni. Risken för stroke eller död ökade också med sömnapnéns svårighetsgrad.

Författarna följer en kohort av patienter som sökt för sömnapné med ett litet bortfall på 18 procent. Studien är av god kvalitet. Den är prospektiv, kontrollerad och justerar för faktorer som är relaterade till stroke, tidig död och obstruktiv sömnapné. Obstruktiv sömnapné har i en tidigare befolkningsstudie visats vara en oberoende riskfaktor för hypertoni [N Engl J Med. 2000;342:1378-84].
Hypertoni är också en riskfaktor för stroke. Blodtrycket stiger under sömnapné. Emellertid sjunker blodtrycket till låga värden under utgångsvärdet när personen börjar andas. Detta åtföljs av samtidig minskning av det cerebrala blodflödet, vilket talar för att den cerebrala autoregulationen inte hinner kompensera för dessa snabba förlopp [Am J Respir Crit Car Med. 1994;150: 1587-91]. Efter andningsuppehållet uppstår en period av hypotoni, lågt cerebralt blodflöde och hypoxi. Det har spekulerats över om detta ger cerebral ischemi och därmed ökar risken för stroke.
Obstruktiv sömnapné är vanligt i befolkningen. Patienterna lider av trötthet och ökad risk för stroke och tidig död. Sjukdomen är enkel att utreda, och behandling i form av kontinuerlig övertrycksandning under natten eliminerar andningsuppehållen. Denna studie talar för att såväl stroke som tidig död kan ha sömnapné som orsak.