Alla former av tobaksanvändning ökar risken för att drabbas av hjärtinfarkt. Det fastslår en multicenterstudie som slagit samman data från över 27000 individer från 52 olika länder. Fall–kontrollstudien, som går under namnet Interheart, presenteras i tidskriften Lancet. Rökning, snusning och användning av tuggtobak har ingått, och författarna har justerat för faktorer som livsstil mellan de olika grupperna av tobaksanvändare.
Rökare löpte överlag en trefaldigt ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt jämfört med individer som inte använde tobak. Även individer som rökte bara fem till tio cigaretter per dag löpte en kraftigt ökad infarktrisk. Det lönar sig verkligen att sluta röka, visar studien vidare.
Risken att drabbas av infarkt minskade nämligen med tiden efter ett rökstopp. Individer som rökte begränsat (mindre än tio cigaretter per dag) löpte inte någon ökad risk för hjärtinfarkt över huvud taget 3–5 år efter rökstopp.
För före detta storrökare (mer än 20 cigaretter per dag) var risken för hjärtinfarkt däremot ökad med 22 procent hela 20 år efter rökstopp.
Användare av tuggtobak löpte sammantaget en mer än fördubblad risk att drabbas av hjärtinfarkt. Författarna konstaterar att tobak utgör en av de största riskfaktorerna för att drabbas av hjärtsjukdom och att man bör avråda människor från all typ av tobaksanvändning.