Att kraftig övervikt/fetma, med kroppsmasseindex (BMI) över 30, är associerat med ökad mortalitet är väl känt sedan tidigare. Lika grundligt studerad är emellertid inte korrelationen mellan mortalitet och övervikt vid ett BMI mellan 25 och 30.
Nu visar amerikanska forskare i en studie som presenteras i New England Journal of Medicine att även ett BMI mellan 25 och 30 ökar risken för död. Forskarna har i en kohortstudie tagit del av hälsoinformation från den amerikanska hälsomyndigheten National Institutes of Health (NIH). Sammantaget rör det sig om data från 527000 amerikanska män och kvinnor som var 50–71 år gamla då studien drog igång 1995–1996.
Dessa individer följdes sedan under tio års tid. Efter det att forskarna rensat för faktorer som kön, ålder, utbildningsstatus, etnisk tillhörighet och rökning visade det sig att individer med ett BMI mellan 25 och 30 löpte ökad risk att dö. Detta gällde även helt friska individer som inte rökte eller som inte hade rökt tidigare.
Forskarna konstaterar att även måttlig övervikt hos medelålders individer alltså är associerad med en ökad risk att dö.