Behandling med blodfettssänkande preparat av typen statiner kan minska risken för patienter som haft stroke eller TIA att drabbas av ännu en stroke. Det visar en studie som presenteras i New England Journal of Medicine.
Den dubbelblinda, placebokontrollerade studien, som genomförts vid ett flertal center i olika länder, omfattade 4731 patienter som tidigast sex månader före studiens början haft stroke eller TIA och som inte hade känd kranskärlssjukdom. Deltagarna hade vidare ett LDL-kolesterol mellan 2,6 och 4,9 mmol/l vid studiens början. En grupp erhöll atorvastatin i dosen 80 mg, medan den andra gruppen gavs placebo. Vid en uppföljning fem år senare visade det sig att risken att drabbas av en ny stroke sammantaget var 16 procent lägre i den grupp som statinbehandlats än i placebogruppen.
Det förelåg dock en skillnad i risken att drabbas av olika typer av stroke mellan grupperna. Risken för trombos/emboli minskade med 22 procent i den statinbehandlade gruppen, medan risken att drabbas av blödning däremot ökade i den statinbehandlade gruppen. Forskarna konstaterar även att antalet patienter där stegrade levervärden noterades var större i den statinbehandlade gruppen. Medfinansiär till studien var läkemedelsbolaget Pfizer, som tillverkar den aktuella statinen.