Under 2005 skedde en dramatisk ökning av keratiter orsakade av trådsvampen Fusarium bland kontaktlinsbärare på flera håll i världen. Tidigare har svamp som orsak till keratit nästan uteslutande beskrivits i samband med trauma, kronisk kornealsjukdom eller vid immunsuppression, särskilt i tropiskt klimat. Kontaktlinsvätskan ReNu MoistureLoc från Bausch & Lomb kopplades till utbrotten, med följden att vätskan togs bort från marknaden under våren 2006.
Författarna till den här refererade studien har sammanställt de fall av kontaktlinsassocierad Fusarium-keratit som diagnostiserats i Singapore från mars 2005 till och med maj 2006. Dokumentationen bygger på sjukhusjournaler med kompletterande uppgifter från telefonintervjuer. Under detta dryga år påvisades 66 fall av Fusarium-keratit hos kontaktlinsbärare i Singapore, medan den förväntade incidensen tidigare varit cirka ett fall per år.
Keratiterna var svårbehandlade: 44 patienter krävde slutenvård och fem genomgick kornealtransplantation. Drygt 80 procent av patienterna angav dålig linshygien inklusive dygnet runt-användning och användning av för gamla linser. 64 procent hade använt ReNu MoistureLoc. Något direkt orsakssamband mellan infektionerna och vätskan har ännu inte säkerställts; dock har kontamination i tillverkningsprocessen kunnat uteslutas. Möjligen kan intorkade rester av linsvätska ha utgjort grogrund för i miljön förekommande Fusarium-hyfer. Efter indragning av vätskan och mycket information i medierna minskade incidensen tydligt i Singapore under våren. Från San Francisco och Miami har liknande rapporter publicerats under sommaren 2006. I Stockholm handlades ett fall av kontaktlinsassocierad Fusarium-keratit under 2005, och kanske har fler fall förekommit i Sverige.
Det finns idag inget system för anmälning av infektiösa keratiter. Ett sådant system skulle kunna ge värdefull information avseende ovanliga patogener. Bakteriella keratiter kommer alltjämt att dominera, men jämte Acanthamoeba bör nu också svamp tidigt övervägas vid diagnostik och handläggning av keratiter hos kontaktlinsbärare.Inte bara bakterier orsakar keratit. Det har skett en kraftig ökning av svamporsakad keratit hos kontaktlinsbärare på flera håll i världen. Ett fall är känt i Sverige.