Peptiden NT-proBNP (N-terminal pro-B-type natriuretic peptide) är en välkänd markör för hjärtsvikt. Men halterna av peptiden är också ökade hos patienter med sepsis. En grupp forskare från Israel har i en studie som presenteras i Pediatrics studerat huruvida markören gör det möjligt att differentiera mellan hjärtsvikt och sepsis hos barn.
Forskarna har tittat på totalt 20 barn som samtliga intensivvårdades för svår vänsterkammarsvikt (10 barn) eller för sepsis (10 barn). Samtliga genomgick ekokardiografi, och halterna av NT-proBNP bestämdes. Resultaten visar att halterna NT-proBNP var ökade bland såväl barn med sepsis som barn med vänsterkammarsvikt. Överlag var halterna dock högre hos gruppen med vänsterkammarsvikt än hos gruppen med sepsis, men i något enstaka fall noterades även mycket höga värden hos sepsispatienterna. Forskarna konstaterar att kraftigt höjda nivåer av NT-proBNP hos barn indikerar vänsterkammarsvikt snarare än sepsis. De understryker dock att NT-proBNP inte ensamt räcker för att differentiera mellan diagnoserna utan måste kombineras med klinik och andra undersökningar och laboratorieparametrar.