Författarna till den aktuella studien inleder med att konstatera att både acetylsalicylsyra (ASA) och statiner har visat sig effektiva för primär prevention av koronar hjärtsjukdom. Man bedömer att den relativa riskreduktionen med dessa båda behandlingar är likartad och dessutom oberoende av varandra. Vidare utgår man från att den relativa behandlingseffekten är konstant i relation till bakomliggande absolut risk för koronar hjärtsjukdom.

Mot denna bakgrund var syftet med studien att göra en kostnad–nytta-analys av primär prevention med lågdos-ASA, statiner och kombinationsbehandling jämfört med ingen behandling. En sk Markov-modell användes för att simulera utfallet av tio års behandling för kohorter av medelålders män med varierande risknivå avseende koronar hjärtsjukdom. Effektmått var kostnad per kvalitetsjusterat levnadsår.
Resultatet blev att ASA-behandling för 45-åriga män med en tioårsrisk för koronar hjärtsjukdom på 7,5 procent eller högre var billigare och mer effektiv än ingen behandling. Vinsten var dock liten: 17 kvalitetsjusterade dagar respektive 215 dollar. Tilläggsbehandling med statin kostade 56200 dollar per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår. Analysen påverkades påtagligt av antagen risk för blödning.
Den aktuella modellen ger möjlighet att studera effekten av olika värden på variabler av betydelse för primär prevention av koronar hjärtsjukdom. Förutsättningen för praktisk tillämpning är dock att bakomliggande antaganden är korrekta, men så är tyvärr inte fallet. Ingen primärpreventiv ASA-studie har visat effekt på överlevnad. Den relativa behandlingseffekten för tex hjärtinfarkt har inte heller varit konstant eller förutsägbar i relation till absolut risk för koronar hjärtsjukdom.
Den aktuella artikeln redovisar en intressant matematisk modell men tillför inget av praktisk klinisk betydelse avseende primär prevention med ASA. Som framgår av nyss utkomna riktlinjer från Läkemedelsverket är sådan inte motiverad.