Magnetisk resonanstomografi (MRT) påvisar viss bröstcancer som inte syns på mammografi och är ett komplement till mammografi och ultraljud. I Sverige används MRT sparsamt i bröstcancerdiagnostiken.
Technology Evaluation Center Criteria [1] används av de amerikanska sjukförsäkringsjättarna Blue Cross och Blue Shield för att i evidensbaserade rapporter utvärdera ny medicinsk teknologi. MRT rekommenderas som screeningmetod till högriskindivider.
Att utvärdera metodens kostnadseffektivitet var huvudsyftet med den aktuella studien, som baseras på en datorsimulerad modell av asymtomatiska 25-åriga kvinnor med BRCA1- och 2-mutation som följs livslångt [2] . Modellen tar hänsyn till riskbedömning, mutationstyp och eventuellt borttagande av äggledare–äggstockar eller tidigare äggstockscancer inklusive naturalförlopp och tumördata.
Mammografi och MRT årligen hos BRCA1-bärare ökar sensitiviteten från 35 till 85 procent, ledtiden ökar dubbelt från 1,5 till 3 år och den falskt positiva andelen ökar från 5 till 25 procent.
Överlevnadsvinsten är 2 år (från 71 till 73 år). Hos BRCA2-bärare är vinsten något mindre. Kostnaderna räknat i kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) skiljer sig så att den är ca 89000 dollar för BRCA1-bärare och 188000 dollar för BRCA2-bärare. I åldersgruppen 35–54 år är kostnaderna för MRT och mammografi ca 55000 dollar för BRCA1-bärare och ca 131000 dollar för BRCA2-bärare.
MRT är mest kostnadseffektiv där risken att upptäcka bröstcancer är störst. Vinsten hos yngre kvinnor, i åldern 25– 34 år, är mindre på grund av den låga cancerincidensen, likaså hos äldre över 55 år, där andra, samtidiga sjukdomar inträder och mammografin har bättre diagnostiskt värde.
Angående tidsintervallet för att genomföra MRT visade modellen att det var mer kostnadseffektivt att screena BRCA1-individer årligen och BRCA2-individer vartannat år. All intervention i form av kemoprevention eller riskreducerande kirurgi sänker dock kostnadseffektiviteten, vilket inte var medräknat i modellen.
De högriskindivider som ingår i kontrollstudien i Stockholm erbjuds från våren 2005 årliga mammografikontroller.