Neurostimulering av subtalamiska kärnor minskar de motoriska symtomen vid Parkinsons sjukdom mer effektivt än enbart farmakologisk behandling. Det visar en multicenterstudie från Tyskland, som presenteras i tidskriften New England Journal of Medicine.
Neurostimulering innebär att ett hål borras i skallbenet, varefter elektroder opereras in i hjärnan. I studien har forskarna utgått från 156 patienter under 75 år med Parkinsons sjukdom som samtliga hade svåra motoriska besvär av sin sjukdom. Patienterna följdes under en sex månader lång period, under vilken deras livskvalitet skattades med ett standardiserat frågeformulär (Parkinson Disease Questionnaire). Symtomen skattades dessutom med Parkinson Disease Rating Scale.
Resultaten visar att enbart neurostimulering ger bättre symtomlindring än enbart farmakologisk behandling.
Andelen patienter som drabbades av biverkningar var högre i den farmakologiskt behandlade gruppen, medan andelen svåra biverkningar däremot var högre i gruppen som behandlats med neurostimulering.
Bland de patienter som behandlades med neurostimulering drabbades en av så svår intracerebral blödning i samband med att elektroderna opererades in att han avled.