Stamceller från den egna benmärgen kan hjälpa patienter med påverkad vänsterkammarfunktion efter hjärtinfarkt att återfå sin normala pumpförmåga. Det visar en multicenterstudie från Tyskland som presenteras i tidskriften New England Journal of Medicine.
204 patienter som genomgått hjärtinfarkt ingick i studien. 3–7 dagar efter det att reperfusionsbehandling genomförts fick patienterna en injektion av stamceller som skördats från den egna benmärgen. Stamcellerna (autologa progenitorceller) injicerades i det kranskärl där infarkten skett. En kontrollgrupp fick ett verkningslöst medium injicerat.
Uppföljning efter fyra månader visade att den grupp som fått de egna stamcellerna injicerade hade en vänsterkammarfunktion, mätt som ejektionsfraktion, som hade återhämtat sig bättre än den hos gruppen som placebobehandlats. Uppföljning ett år efter ingreppet visade även att stamcellsbehandlingen var associerad med minskad risk att drabbas av en ny hjärtinfarkt och att dö.
Forskarna betonar emellertid att studien är att betrakta som ett pilotförsök och att fler och större studier behövs framgent – inte minst vad gäller behandlingens påverkan på nyinsjuknande i infarkt och risken att avlida.