Det finns ett flertal studier som visar att den perinatala morbiditeten och mortaliteten ökar vid överburenhet (graviditetslängd ≥42 + 0).
I en Cochrane-översikt från 2004 drar man slutsatsen att igångsättning av förlossningen vid 41 graviditetsveckor reducerar den perinatala mortaliteten. Traditionen i Skandinavien har varit att rekommendera täta kontroller från och med graviditetsvecka 42 + 0 och att inducera förlossningen vid 43 + 0. På senare år har dock flera svenska sjukhus startat någon form av graviditetsövervakning redan kring vecka 41 + 0 och infört förlossningsinduktion vid 42 graviditetsveckor.
Syftet med den aktuella studien var att utvärdera mortalitet och morbiditet vid konservativ handläggning av överburna graviditeter. Alla kvinnor med simplexgraviditet som genomgått dateringsultraljud och som fött barn efter 37 graviditetsveckor i en del av Norge åren 1989– 1999 (n=17493) inkluderades. 1336 graviditeter (7,6 procent) gick till >42 + 0.
Perinatal morbiditet, mätt som Apgar 7 vid 5 minuters ålder och överföring till neonatal intensivvård, var signifikant mer frekvent bland de barn som föddes i en överburen graviditet jämfört med de barn som föddes mellan graviditetsvecka 37 + 0 och 41 + 6.
Risken för perinatal mortalitet (beräknat på 1000 pågående graviditeter) ökade från 0,2 i vecka 37 till 3,7 i vecka 42. Författarna drar slutsatsen att noggrannare graviditetsövervakning och igångsättning av förlossningen bör övervägas redan i graviditetsvecka 41. I Sverige lär diskussionen om vilken handläggning som skall rekommenderas fortsätta.