Monoklonala antikroppar riktade mot en tillväxtfaktor, benämnd vascular endothelial growth factor A, har visat sig bromsa sjukdomsutvecklingen vid åldersförändringar i gula fläcken (makuladegeneration). Det visar en multicenterstudie som presenteras i New England Journal of Medicine.
I den dubbelblinda, placebokontrollerade studien, som pågått under två år, har 716 patienter med våt makuladegeneration ingått. Våt makuladegeneration innebär att nybildade blodkärl växer in under den gula fläcken. Dessa kärl är lättblödande och kan läcka ut vätska, vilket ger synnedsättning. Våt makuladegenerationen är allvarligare men också ovanligare än torr makuladegeneration.
I studien har en grupp patienter fått den monoklonala antikroppen ranibizumab, som neutraliserar vascular endothelial growth factor A, vilket hindrar blodkärlstillväxten. Antikroppen har administrerats intravitrealt en gång per månad under två år, dvs vid totalt 24 tillfällen. En kontrollgrupp injicerades med ett verkningslöst medium, och patienterna har sedan följts med löpande synundersökningar. Resultaten visar att den behandlade gruppen inte bara bromsade synförsämringen utan faktiskt såg bättre efter det att 24-månadersperioden var över än vid dess början, medan kontrollgruppen försämrade sin syn under perioden. Andelen patienter som drabbades av biverkningar var låg. I 1,3 procent av fallen (sex personer) drabbades patienterna dock av svår uveit.