Hos vuxna patienter har man tidigare visat att preoperativ oro medför att den postoperativa återhämtningen blir långsammare och mer komplicerad.

Det finns få motsvarande studier på barn, men författarna till den aktuella studien har tidigare visat att preoperativ sedering med midazolam har positiva effekter på det postoperativa förloppet. Kain och medarbetare har nu publicerat en kontrollerad kohortstudie där 241 barn i åldern 5–12 år som genomgick tonsillektomi och adenoidektomi undersöktes. Hypotesen var att minskad oro preoperativt förbättrar återhämtningen postoperativt. Preoperativt utvärderades hur oroliga barnen var med hjälp av validerade skattningsinstrument.
Man delade in barnen i två grupper: en med dem som skattades som mycket oroliga och en med de mindre oroliga. Grupperna skilde sig inte åt vad gällde övriga parametrar, med undantag av att föräldrarna i gruppen med mer oro hade något kortare utbildning. Efter operationen smärtskattades barnen med etablerade skattningssystem, och konsumtionen av analgetika registrerades. Patienterna skrevs ut efter ett dygn och följdes sedan under 14 dagar.
Det visade sig att de barn som preoperativt var mycket oroliga hade mera ont under sjukhusvistelsen och under de tre första dagarna efter utskrivningen. De konsumerade också signifikant mer analgetika och hade mer av allmän postoperativ oro och sömnproblem.

Artikel illustrerar hur viktigt det är med trygg sjukhusmiljö och bra information till barn som ska opereras, eftersom preoperativ oro påverkar det postoperativa förloppet negativt. Metodologiskt är arbetet mycket välgjort, även om det inte går att med säkerhet säga om det finns något orsakssamband mellan den preoperativa oron och det postoperativa förloppet. Författarna planerar att fortsätta sina studier med en randomiserad, kontrollerad studie, vilket givetvis kommer att kunna klargöra detta samband ytterligare.