Antalet människor som idag är långtidssjukskrivna på grund av stressrelaterade besvär är stort. Förutom det personliga lidandet medför det avsevärda kostnader för samhället. Det finns därför ett behov av att studera hur dessa människor bör rehabiliteras för att må bättre och kunna återgå till arbete.
I studier av sambandet mellan stress och smärta har vi visat att människor som varit sjukskrivna under lång tid på grund av stressrelaterade besvär uppvisar tydliga symtom på värk och smärta i muskler. Däremot fann vi ingen nämnvärd förbättring av rapporterad smärta och smärtkänslighet när kognitiv beteendeträning och fysisk aktivitet utvärderades som behandling av stressrelaterade besvär. Ingen förändring sågs heller i återgång till arbete under studien.
Trots frånvaron av behandlingseffekter på smärta och arbetsåtergång fann vi en förbättring av markörer för stress och utbrändhet under den tolv månader långa uppföljningstiden. Antalet deltagare som skattade lika god hälsa som friska individer ökade stadigt, och det uppskattades att det skulle ta cirka tre år tills deltagarna uppnådde dessa nivåer av upplevd hälsa. Effekten av behandlingarna skulle alltså kunna uppträda först på längre sikt.
Deltagarna i studien hade varit sjukskrivna minst 50 procent från sitt arbete under minst en månad och högst två år. Orsaken till deras sjukskrivning var stressrelaterade besvär och utmattningssyndrom.