Rökning är den viktigaste enskilda riskfaktorn hos diabetiker. Trots detta finns det få vetenskapliga studier om rökavvänjning specifikt för diabetespatienter. En datajournal som innehåller uppgifter om rökvanor ger möjlighet att göra en samtidig riktad intervention med erbjudande om rökavvänjning till alla diabetespatienter som röker.
En regional, kontrollerad interventionsstudie har gjorts i primärvården i Jönköpings och Östergötlands län på 17 vårdcentraler. Målgruppen var diabetespatienter i åldern 30–75 år som rökte dagligen och som kontrollerades på vårdcentralen för sin diabetes. Noteringar i datajournalen om rökvanorna kontrollerades och kompletterades om notering saknades. Interventionen bestod i en halv dags utbildning genom motiverande samtal med diabetessköterskor. Patienterna fick ett brev med inbjudan till kostnadsfri rökavvänjning i grupp på vårdcentralen. Grupperna leddes av sköterskor med särskild träning i rökavvänjning. Efter 1–2 veckor ringde diabetessköterskan till patienten och frågade om patienten ville vara med i gruppen och ställde frågor om rökning och tobaksberoende. Ny telefonkontakt togs efter 3 (rökavvänjningsgruppen), 6 och 12 månader för att fråga om patientens rökvanor. De vårdcentraler som var kontroller skickade ett brev till sina rökande patienter med diabetes med motsvarande frågor om rökning och tobaksberoende och en uppmaning att sluta röka. Den viktigaste resultatvariabeln var självrapporterade rökvanor efter ett år.
Sammanlagt kontrollerades 1767 patienter med diabetes på de vårdcentraler som fungerade som interventionscentra och 1124 patienter på vårdcentraler som var kontrollcentra. Interventionsgruppen bestod av 241 och kontrollgruppen av 171 patienter med diabetes som rökte dagligen. 21 procent av rökarna som fick inbjudan om rökavvänjning i grupp deltog i denna. Efter ett år hade 40 procent av dessa slutat röka. Av dem som inte ville vara med i gruppen hade 14 procent slutat röka. I kontrollgruppen var det 7 procent som hade slutat röka.
Studien visar att en datajournal är ett användbart verktyg för kvalitetsförbättring genom att göra det möjligt att selektera patientgrupper, tex rökande diabetespatienter, för intervention.