Många kolorektalkirurger har försökt avslöja den fulländade kolorektala anastomosens hemlighet. Åtskilliga studier har undersökt bla anastomosens cirkulation, neurohumorala aktivitet och inflammatoriska svar för att försöka utröna varför en kirurgiskt väl anlagd anastomos ibland läcker. Anastomosläckage medför ökad såväl morbiditet som mortalitet för de opererade patienterna.
I denna studie undersöktes om extra syrgas givet perioperativt, dvs från operationsstart till sex timmar efter operation, påverkade pH och pCO2 i mukosan nära anastomosen. 45 patienter som genomgick främre resektion randomiserades till tillförsel av 30 procent respektive 80 procent syrgas.
Resultatet blev att gruppen som erhöll 80 procent syrgas hade signifikant mindre acidos intramukosalt vid anastomosen. Tolkningen blev att tillförsel av 80 procent syrgas under och sex timmar efter operation kan medföra en förbättring av den hypoperfusion som normalt kan finnas i anslutning till en kolorektal anastomos.
Studien är intressant, eftersom det tidigare påvisats experimentellt att både angiogenes och kollagensyntes stimuleras av höga lokala syrgastryck, vilket säkerställs via bla god lokal perfusion. Anmärkningsvärt nog har studien inte noterat kliniskt eller subkliniskt anastomosläckage vid 45 främre resektioner. Frekvensen brukar rapporteras till mellan 10 och 30 procent.
Resultaten stimulerar till eftertanke mot bakgrund av nya anestesiologiska data som indikerar att det perioperativa omhändertagandet, tex vätsketillförsel, är relaterat till postoperativ morbiditet och mortalitet. Det indikerar att anestesiologen troligen kan påverka det postoperativa förloppet genom åtgärder under och strax efter operation. Artikeln är således intressant för både kolorektalkirurger och anestesiologer.